24 kwietnia 2017

Informacje ogólne

 1. Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.
 1. Kuratorium działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
  z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
  (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur ( Dz. U. Nr 164,
  poz. 1169 z późn. zm.),
 • Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego dnia 10 października 2016 r.
 • przepisów odrębnych.
 1. Śląski Kurator Oświaty zwany dalej “Kuratorem” wykonuje przy pomocy Kuratorium, w imieniu Wojewody Śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty.
 2. Kuratorium jest aparatem pomocniczym Kuratora zapewniającym realizację zadań.