Kategoria: Status prawny

24 kwietnia 2017

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych, w szczególności: sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w ustawie o systemie oświaty; wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach oświaty; współdziała z […]

24 kwietnia 2017

Informacje ogólne

Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego. Kuratorium działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami), […]